Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Nuevas bases de cotización para 2009

6/10/2008

Tal como vén sendo habitual, se o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado que o vicepresidente entregou no Congreso o martes supera a tramitación parlamentaria, no 2009 subirán lixeiramente baséelas de cotización dos autónomos.

Hoxe día, os traballadores por conta propia poden elixir libremente a súa base de cotización, dentro duns baremos que se actualizan en cada exercicio. Para 2009, o mínimo será de 833 euros, e o máximo, de 3.166 euros, fronte aos 817 e 3.074 actuais. Á cantidade que a persoa decide se aplícalle un tipo do 29,8%, en xeral, ou do 26,5% cando o interesado non teña cuberta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos a protección por incapacidade temporal (desde o 1 de xaneiro é obrigatorio cotizar por ela, agás nos casos de pluriactividad en réximes que xa a contemplen).

Así, un autónomo que elixa cotizar sobre unha base de 1.500 euros e non traballe tamén por conta allea terá que pagar 447 euros mensuais (ver táboa). Pero hai algunhas excepcións: baséea de cotización dos traballadores autónomos que, a 1 de xaneiro de 2009, tivesen 50 ou máis anos estará comprendida entre as contías de 1.649 e 885 euros mensuais, agás que se trate do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, teña que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 45 ou máis anos de idade, en cuxo caso, a elección de bases estará comprendida entre as 833 e 1.649 euros mensuais. Aqueles que antes dos 50 coticen noutros réximes da Seguridade Social durante cinco anos ou máis rexeranse por outra normativa.

Máis excepcións

Os autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio poderán elixir como base mínima de cotización a establecida en xeral ou unha base de cotización equivalente cunha contía de 714 euros mensuais. E os autónomos que, por razón do seu traballo simultáneo por conta allea, coticen en réxime de pluriactividad por riba de 10.752 euros, terán dereito a unha devolución de ata o 50% de exceso en que as súas cotizacións superen dito límite.
Desde UPTA e ATA subliñan a importancia de “ollar ao futuro” e non cotizar sempre pola base mínima, xa que iso repercute directamente na xubilación. Segundo unha disposición de Traballo, os autónomos teñen dereito a efectuar dous cambios anuais da súa base de cotización: o primeiro pódese solicitar na Tesourería Xeral da Seguridade Social antes do 1 de abril, e ten efecto a partir de xullo, e o segundo está dispoñible ata o 30 de setembro, para que se aplique desde xaneiro.

O presidente da Organización de Profesionais e Autónomos (OPA), Camilo Abiétar, considera positivamente estas opcións, xa que “permiten maior adecuación da cantidade cotizada coa evolución do negocio”. Ademais, baséelas de cotización dos autónomos poden ser incrementadas de forma automática de acordo co IPC anual, e para iso abonda con realizar a petición unha soa vez.

AINHOA LARREA - 06/10/2008 20:13