Área Comercial As Conchiñas

Área Comercial As Conchiñas

Legal

Aceptación de condicións e arbitraxe

Polo simple feito de facer uso do web-site da Asociación acéptanse as presentes condicións e o sometemento ao procedemento de arbitraxe de Dereito para a solución de cualesquera controversias que poidan suscitarse e non teñan solución amistosa.

Exercicio de dereitos

A fin de posibilitar o exercicio dos dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación, así como a defensa da liberdade de expresión, a difusión de información veraz e o respecto á legalidade, calquera persoa, física ou xurídica, que poida considerarse afectada por calquera contido propio da Asociación ou alleo ao que poida accederse no web-site da Asociación ou desde o mesmo, poderá dirixirse para dar solución á controversia xurdida por correo electrónico á dirección contacto@conchinas.com.

Privacidade e intimidade

A Asociación utiliza un sistema-web que non fai uso de cookies nin de ningún outro software que inclúa ficheiros no sistema informático do visitante.

Únicamente son recolleitos de forma completamente automática os datos de conexión a efectos puramente estatísticos: visitas, visualizacións de páxinas, descargas, etcétera, sen posibilidade algunha para a Asociación de que devanditos datos de conexión cheguen a ser datos de carácter persoal do visitante ante a imposibilidade de asocialos a ningún outro dato e carecer de acceso ás bases de datos das operadoras que si poderían permitir a identificación persoal dun visitante concreto.

Neste sentido, os ficheiros de texto plano, denominados logs, nos que quedan gravados automáticamente os datos de conexión, unha vez incorporados polas aplicacións estatísticas, son borrados sen copia de respaldo.

Non obstante todo o anterior, a fin de posibilitar o dereito de oposición, acceso, cancelación e rectificación, calquera persoa que se considere afectada pode facer uso dos dereitos plasmados na lexislación vixente de conformidade co establecido no apartado correspondente ao exercicio de dereitos do presente Aviso legal.

Conforme coa Lei 15/99 de protección de datos de carácter persoal, a Asociación respecta os dereitos dos usuarios. Os datos de carácter persoal que se solicitan desde a páxina web da Asociación, quedan rexistrados nos ficheiros da sua titularidade só durante o tempo necesario para atender o solicitado, mantendo as medidas de confidencialidade e seguridade correspondentes, segundo o disposto polo Reglamento de Medidas de Seguridade. Nunca se utilizan os datos persoais que os internautas nos facilítan con finalidades distintas ás que mostre o formulario de que se trate.